GEMEENTEBLADVoornemen verkeersbesluit instellen hoogtebeperking en aanwijzing van twee gehandicaptenparkeerplaatsen op parkeerterrein Stiegel te Eijsden

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Eijsden-Margraten

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 13-12-2023

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. GEMEENTEBLADVoornemen verkeersbesluit instellen hoogtebeperking en aanwijzing van twee gehandicaptenparkeerplaatsen op parkeerterrein Stiegel te Eijsden

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Z/23/193045Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-MargratenGelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994;gelet op de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten;gelet op bevoegdheid tot mandatering aan het afdelingshoofd van de afdeling Openbare Ruimte krachtens de ‘Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2017, tweede wijziging’ alsmede de bevoegdheid tot de plaatsing of de verwijdering van verkeerstekens ingevolge paragraaf 4 van het BABW;gelet op artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;gelet op artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;gelet op de Beleidsregels inzake de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen van 1 februari 2013;gelet op artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.Overwegendedat het parkeerterrein aan de Stiegel te Eijsden voornamelijk bedoeld is voor bezoekers van de oude kern van Eijsden en bezoekers van de publieke voorzieningen in de nabijheid;dat de parkeercapaciteit wordt beperkt wanneer hier campers en andere hoge voertuigen langdurig geparkeerd staan waardoor minder bezoekers kunnen parkeren;dat dit gereguleerd kan worden door het instellen van een hoogtebeperking zodat het terrein alleen nog gebruikt kan worden door personenauto’s;dat de in te stellen hoogtebeperking moet gelden voor voertuigen die met inbegrip van de lading hoger zijn dan 2,0 meter;dat deze hoogtebeperking kracht bijgezet kan worden door het plaatsen van een hoogtebalk die in geval van calamiteiten door nood- en hulpdiensten kan worden opengedraaid;dat bij publieke voorzieningen parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking gereserveerd worden;dat daartoe algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangelegd in de directe nabijheid van bijvoorbeeld winkels, kerken, restaurants, bibliotheek, gemeentehuis, scholen en andere instellingen waar regelmatig gehandicapte personen komen;dat tenminste een aangepaste parkeerplaats wordt aanbevolen binnen 50 m van openbare gebouwen (met name zorg-/maatschappelijke instellingen);dat op het adres Oude Raadhuis 10 een huisartsenpraktijk gevestigd is, gelegen in de buurt van de parkeerplaats aan de Stiegel;dat het parkeerterrein aan de Stiegel gebruikt wordt als algemeen parkeerterrein voor de oude kern van het dorp Eijsden; dat het parkeren in de rest van de oude kern voornamelijk voorbehouden is voor vergunninghouders;dat het bij de behoefte aan een gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik gaat om een beoordeling in het licht van de doelstelling in artikel 2, lid 1, sub c, van de Wegenverkeerswet 1994, in dit geval het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg voor personen die door hun handicap niet in staat zijn zich zelfstandig lopend over een grotere afstand te verplaatsen, dan wel bij verplaatsing buitenshuis zijn aangewezen op gebruikmaking van een rolstoel of duwwagen of een andersoortig gehandicaptenvoertuig;dat aan dit besluit een uitvoerige en zorgvuldige voorbereiding is voorafgegaan;dat daarbij is gehandeld met de plaatsgevonden voorbereiding en is gehandeld volgens de zorgvuldigheidsnorm die in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd;dat de genoemde wegen c.q. weggedeelten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Eijsden-Margraten;dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer advies is gevraagd aan de Politie Limburg – Basiseenheid Heuvelland;dat de politie de in te stellen maatregelen aanvaardbaar en handhaafbaar acht;dat het advies van de politie als bijlage wordt bijgevoegd;dat dit voornemen tot verkeersbesluit wordt bekendgemaakt in ‘De Staatscourant’ vanaf 13 december 2023, kennisgeving geschiedt via het ‘Gemeenteblad officiële bekendmakingen’ (https://www.eijsdenmargraten. nl/bestuur/regelgeving-en-openbare-bekendmakingen/officiele-bekendmakingen) en vervolgens gedurende 4 weken ter inzage wordt gelegd,Voornemens zijn te besluiten1.Op het parkeerterrein aan de Stiegel te Eijsden worden de twee eerste plekken aan de zuidzijde aangewezen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen door plaatsing van een bord E06 (bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens) en een onderbord OB504.2.Het parkeerterrein aan de Stiegel te Eijsden wordt gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan 2,0 meter door plaatsing van borden C19 aan beide toegangen.

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.